miv-servis.si MIV Servis d.o.o.

miv-servis.si
Title: MIV Servis d.o.o.
Keywords: tehni?no, industrijsko, vzdr?evalno in generalno ?i??enje, urejanje okolja, komunalne storitve, interna logistika, vzdr?evanje strojev in opreme
Description: ?istilni servis MIV Servis
miv-servis.si is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. miv-servis.si has 43% seo score.

miv-servis.si Information

Website / Domain: miv-servis.si
Website IP Address: 109.123.3.222
Domain DNS Server: ns1.ittim-online.com,ns2.ittim-online.com

miv-servis.si Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

miv-servis.si Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

miv-servis.si WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 08 Aug 2016 07:07:03 GMT
Server Apache

miv-servis.si Keywords accounting

Keyword Count Percentage
tehni?no 3 0.40%
industrijsko 1 0.20%
vzdr?evalno in generalno ?i??enje 0 0.00%
urejanje okolja 3 0.76%
komunalne storitve 2 0.61%
interna logistika 2 0.57%
vzdr?evanje strojev in opreme 2 0.98%

miv-servis.si Traffic Sources Chart

miv-servis.si Similar Website

Domain Site Title

miv-servis.si Alexa Rank History Chart

miv-servis.si aleax

miv-servis.si Html To Plain Text

MIV Servis d.o.o. Re?itve Storitve ?i??enje Vdr?evalna ?i??enja Generalna ?i??enja Industrijska ?i??enja ?i??enje stekel in fasad ?i??enje son?nih elektrarn Vdr?evanje Vdr?evanje zelenih povr?in Vdr?evanje strojev in opreme Ostale storitve Urejanje okolja Komunalne storitve Interna logistika O podjetju Kontakt Storitve podjetja MIV Servis. Smo storitveno podjetje, ki prevzema in izvaja sekundarne dejavnosti za naroc?nika, s tem, da se naroc?nik lahko osredotoc?i na njegovo primarno dejavnost. Posamezne re?itve iz enega vira Podjetje ponuja kombinirane storitve za delovanje in vzdr?evanje objektov in tehni?nih zmogljivosti. Ali tehni?no ?i??enje, vzdr?evanje strojev in opreme, vzdr?evalna in generalna ?i??enja, tehni?no ?i??enje v ?ivilsko-predelovalni industriji v skladu s HACCP, hi?ni?ke storitve, urejanje okolja ali zimske slu?be - vse bistvene vidike infrastrukturnega upravljanja objektov, ponujamo v lastni re?iji. Na?e storitve temeljijo na lokalnih pogojih in individualnih zahtevah dolo?enega naro?nika. Skozi na?o prilagodljivost se lahko prilagodimo potrebam posameznega odjemalca iz razli?nih panog. Od posamezne storitve na ve?jo skupno re?itev, kjer boste dobili vse iz enega vira. STORITVE TEHNI?NO ?I??ENJE, INDUSTRIJSKO ?I??ENJE Skozi na?e dolgoletne izku?nje na vseh podro?jih industrije bomo lahko zadovoljili razli?ne zahteve glede kakovosti in procesov, tudi pri najbolj ob?utljivih podro?jih proizvodnje. Sodelujemo z najbolj modernimi metodami. Izvajamo storitve ?i??enja tudi v najbolj ob?utljivih podro?jih ?ivilske industrije. Razvijemo prilagojeno re?itev za vas, glede na potrebe, pogodbene specifikacije ali poro?ilo o "stanju na kraju samem". Od zamisli do na?rtovanja prek strokovne izvedbe na?ih sodelavcev, prevzemamo polno odgovornost in zagotavljamo, da boste prejeli visoko kakovost ?i??enja za optimalno vrednost. Posebni seznami in dokumenti iz sistema kakovosti in ravnanja z okoljem se uspe?no uporabljajo v vseh proizvodnih fazah, od priprave do izvedbe in kasnej?em ocenjevanju storitve. ?I??ENJE SON?NIH ELEKTRARN S ?i??enjem pove?ate u?inkovitost delovanja fotovoltai?nih modulov. ? Uporaba profesionalne opreme s postopkom ?i??enja z demineralizirano vodo. ? Rezultat je pove?an izkoristek son?ne elektrarne in posledi?no obojestransko zadovoljstvo. VZDR?EVALNO ?I??ENJE, GENERALNO ?I??ENJE Zagotavljamo dolgoro?no ohranitev vrednosti va?e nepremi?nine. Profesionalno ?i??enje izvajamo ?e od leta 1992. Uporaba znanj, izpopolnjevanje, usmerjenost k stranki, storitve prilagojene va?im zahtevam, prilagoditev portfelja storitev in predlaganje stro?kovno u?inkovitega predloga za na?e stranke. Obseg storitev zajema: dnevna vzdr?evalna ?i??enja, ?i??enje stekel in fasad, globinsko ?i??enje, obnova kamnitih tal, posebna ?i??enja: kot v primeru ?istih prostorov, kakor tudi v bolni?nicah, domovih za upokojence in HACCP ?i??enje. Oblikujemo posamezne koncepte za na?e stranke. Izkoristite koristi od na?ih dolgoletnih izku?enj. Ne glede na velikost, lahko MIV Servis poskrbi za svoje pogodbene partnerje: visoka kakovost - po po?teni ceni. In v vseh sektorjih. Postanite na? partner in se prepri?ajte sami! Prizadevamo si za nenehno izbolj?evanje svojega delovanja. Trudimo se oblikovati ?istilne procese za prihodnost, revidirati obstoje?e tehni?ne specifikacije in izbolj?ati ravnanje s stroji in opremo. Hvala za izmenjavo izku?enj, procesnih inovacij in reorganizacijo nalog, od katerih boste kot stranka imeli koristi na dolgi rok. ?I??ENJE STEKEL IN FASAD Ni? ne pove ve? o stavbi kot dobro vzdr?evana fasada in ?ista okna. Ni va?no, ?e so stara ali nova, iz stekla ali kamna - v MIV Servis-u imate strokovnega partnerja popolnoma opremljenega za spopadanje z vsemi zahtevami moderne in tradicionalne zgradbe in drugih materialov, za ?i??enje kovinskih fasad, kamnitih fasad, plasti?nih ali steklenih. UREJANJE OKOLJA, KOMUNALNE STORITVE, INTERNA LOGISTIKA Iz enega vira Vam ponujamo celovito storitev od izvedbe dnevnih komunalnih storitev, ko?nje trave, splo?nega urejanja in skrbi za rastline, do interne logistike na posameznem podro?ju. Ali je v turisti?nem obmo?ju, industrijskem ali trgovskem podjetju, banki, zavarovalnici ali javnem zavodu, privla?nost krajine in rastlin - tako zunaj kot znotraj - so del javnega obraza stavbe. V MIV Servis-u imate partnerja, ki lahko ureja vse, od manj?ih zelenih povr?in k vzdr?evanju velikega parka: od na?rtovanja in projektiranja do izvedbe in vzdr?evanja. Upo?tevanje sinergijskih u?inkov in uvajanje konceptov, ki zmanj?ujejo stro?ke okolice. Na?e storitve segajo od ustvarjanja in vzdr?evanja zasajenih povr?in, izvajanje zimske slu?be storitve za javne prostore in ceste, vzdr?evanje zelenih ?portnih objektov in igri??. VZDR?EVANJE STROJEV IN OPREME ? parametriranje frekven?nih regulatorjev ? programiranje Siemens LOGO ? meritve elektromotorjev ? izvedba elektro instalacij ? popravilo elektromotorjev ? popravilo vodnih ?rpalk ? popravilo turbin-puhal ? monta?a elektro omar ? izvedba krmilja in regulacij ? razna parametriranja-nastavitve regulatorjev, temperatur, tlaka, pretokov PREDSTAVITEV Podjetje MIV Servis, d.o.o. s sedez?em v Sloveniji, je na slovenskem trz?is?c?u na podroc?ju upravljanja sekundarnih storitev za naroc?nika (storitev tehnic?nega in vzdrz?evalnega c?is?c?enja, storitve komunale in hortikulture ) prisotno z?e 22 let, prej pod imenom CSM d.o.o., v letih 2002-2011 pod imenom DIW Service ter v letu 2011 z odkupom 100% lastnis?kega delez?a s preimenovanjem v MIV Servis, d.o.o. Delujemo po sistemih vodenja kakovosti in sistemih upravljanja z okoljem ISO 9001:2004 in ISO 14001:2004, kakor tudi po sistemu varstva in zdravja pri delu OHSAS 18001:2007. SPLO?NI PODATKI MIV SERVIS, d.o.o. Puhova ulica 15 2000 Maribor Slovenija ID za DDV: SI14260972 Matic?na s?t.: 5491789 Kontakt Ime in priimek Elekronski naslov Sporo?ilo 02 4716 750 02 4716 760 info@miv-servis.si Uprava: Puhova ulica 15 SI-2000 Maribor ...

miv-servis.si Whois

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% This is ARNES whois database
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.arnes.si/domene/whois-legal.html
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% The WHOIS service offered by Arnes, .si Registry, is
% provided for information purposes only. It allows persons
% to check whether a specific domain name is still available
% or not and to obtain information related to the registration
% records of existing domain names.
%
% This WHOIS service accepts and displays only ASCII characters.
% Arnes cannot be held liable should the stored information
% prove to be wrong, incomplete or inaccurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information
% made available to:
%  o Allow, enable or otherwise support the transmission
%  of unsolicited, commercial advertising or other solicitations
%  whether via email or otherwise;
%  o Target advertising in any possible way;
%  o Cause nuisance in any possible way to the registrants
%  by sending (whether by automated, electronic processes
%  capable of enabling high volumes or other possible
%  means) messages to them;
%  o copy, extract and/or publish contents of the WHOIS database.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
domain:		miv-servis.si
registrar:	Amis
registrar-url:	http://www.amis.net/domene/
nameserver:	ns1.iiportal.si (85.25.108.14)
nameserver:	ns2.iiportal.si (194.152.2.232)
registrant:	G123900
status:		ok
created:	2011-08-31
expire:		2016-08-31
source:		ARNES
Domain holder:
NOT DISCLOSED
Tech:
NOT DISCLOSED
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% For more information, please visit http://www.registry.si/whois.html
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%